شرکت داروسازی سجاد دارو
تولید انواع داروهای شیمیایی
انتخاب شرکت سجاد دارو شرق
به عنوان واحد صنعتی نمونه 
در مراسم روز صنعت و معدن و با حضور استاندار خراسان رضوی و مسئولین کشوری از بین صدها شرکت تولیدی استان خراسان رضوی ، شرکت سجاد دارو شرق مفتخر به کسب عنوان واحد صنعتی نمونه سال های ۱۳۹۹ (عملکرد سال ۱۳۹۸)، ۱۳۹۸ (عملکرد سال ۱۳۹۷)  و ۱۳۹۶ (عملکرد سال ۱۳۹۵) تنها تولید کننده نمونه در زمینه ساخت دارو گردیده و تقدیرنامه و لوح سپاس به شرکت اهدا گردید.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.

This is an icon box

Write a short description, that will describe the title or something informational and useful.