بازدیدها: 322

کپسول فلوکستین

فلوکستین هیدروکلراید 10 و 20 میلی گرم

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری کنید.

دلوکستین

دلوکستین 30 و 60 میلی گرم

داروی دلوکستین  شرکت سجاد داروی شرق به صورت کپسول های خوراکی آهسته رهش در 2 دوز 30و 60 میلی گرم عرضه می شود.