شرکت داروسازی سجاد دارو
تولید انواع داروهای شیمیایی

همت بلند دانشمندان خراسان در تولید داروهای خاص در شرایط تحریم؛ نمونه‌ی موفقیت شرکت سجاد دارو

مقالات دیگر: