دکتر عباسعلی فرج زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
– فارغ التحصیل دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۲
– مسئول امور دارویی خلخال درشش ماهه دوم سال ۱۳۶۲ ( دوران طرح )
– رییس بیمارستان شریعتی آستارا در شش ماهه اول سال ۱۳۶۳
– مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قائن از سال ۱۳۶۳-۱۳۶۵
– انتخاب شبکه نمونه ومدیر نمونه در سال ۱۳۶۵
– مدیر شبکه بهداشت ودرمان بجنورد از سال ۱۳۶۵-۱۳۶۷
– رییس امور دارویی شهرستان مشهد تا سال ۱۳۶۹
– مدیر خدمات درمانی و هماهنگی اورژانس خراسان تا سال ۱۳۷۸
– عضو شورای درمان استان
– قائم مقام معاونت درمان و داروی دانشگاه
– عضو اصلی هیئت مدیره نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد سال ۱۳۸۳
– مدیر امور دارویی ومخدر استان تا سال ۱۳۸۵
– مدیرنمونه در سال۱۳۸۴
– داروساز نمونه در سال ۱۳۸۵
– رییس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۷