شرکت داروسازی سجاد دارو
کیفیت ضامن سلامتی

دکتر عباسعلی فرج زاده

مدیر خدمات درمانی و هماهنگی اورژانس خراسان تا سال ۱۳۷۸

عضوشورای درمان استان

قائم مقام معاونت درمان و داروی دانشگاه

عضو اصلی هیئت مدیره نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد سال ۱۳۸۳

مدیر امور دارویی و مخدر استان تا سال ۱۳۸۶

مدیر نمونه در سال ۱۳۸۴

داروساز نمونه در سال ۱۳۸۵

رییس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد در سال ۱۳۸۷

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره :

فارغ التحصیل دانشگاه تبریز در سال ۱۳۶۲

مسئول امور دارویی خلخال در شش ماهه دوم سال ۱۳۶۲ ) دوران طرح ) رئیس بیمارستان شریعتی آستارا در شش ماهه اول سال ۱۳۶۳ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائن از سال ۱۳۶۳-۱۳۶۵ انتخاب شبکه نمونه و مدیر نمونه در سال ۱۳۶۵

مدیر شبکه بهداشت و درمان بجنورد از سال ۱۳۶۵-۱۳۶۷ رییس امور دارویی شهرستان مشهد تا سال ۱۳۶۹