بازدیدها: 781

دکتر عباسعلی فرج زاده

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره :
 فارغ التحصیل دانشگاه تبریزدر سال 1362
 مسئول امور دارویی خلخال درشش ماهه دوم سال 1362 ( دوران طرح )
 رییس بیمارستان شریعتی آستارا در شش ماهه اول سال 1363
 مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قائن از سال 1363-1365
 انتخاب شبکه نمونه ومدیر نمونه در سال 1365
مدیر شبکه بهداشت ودرمان بجنورد از سال 1365-1367
 رییس امور دارویی شهرستان مشهد تا سال 1369
 مدیر خدمات درمانی و هماهنگی اورژانس خراسان تا سال 1378
عضو شورای درمان استان
 قائم مقام معاونت درمان و داروی دانشگاه
عضو اصلی هیئت مدیره نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد سال 1383
 مدیر امور دارویی ومخدر استان تا سال 1385
 مدیرنمونه در سال1384
 داروساز نمونه در سال 1385
 رییس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی مشهد در سال 1387